TRÁI XOÀI

TRÁI XOÀI

Công đoạn rửa và đóng gói xoài xuất khẩu

  

  

  

Các Loại Xoài Xuất Khẩu

Xoài Keo Xoài Keo

Xoài Keo

LH: 0931.414.754